Χαιρετισμός Αναπληρώτριας Γενικής Διευθύντριας των Γενικών Αρχείων του Κράτους

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τα αρχεία κάθε χώρας αποτελούν κομμάτι της εθνικής παρακαταθήκης. Αποτελούν την πηγή από την οποία αντλούνται τα στοιχεία εκείνα που χρειάζονται για τη γνώση, τη σύνθεση και την ερμηνεία γεγονότων και φαινομένων μιας συγκεκριμένης εποχής.

Ανατρέχοντας κανείς στα αρχεία μπορεί να κατανοήσει με ποικίλους τρόπους την οικονομική, πολιτική και κοινωνική ζωή αλλά και να προσεγγίσει την εικόνα και την μορφή του τόπου μας στο παρελθόν. Εκεί τεκμηριώνεται το σύνολο των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων· αναδεικνύονται οι μηχανισμοί ανάπτυξης και μεταμόρφωσης των κοινωνιών· φανερώνονται οι άνθρωποι, τα γεγονότα, οι αποφάσεις, οι πράξεις αλλά και η ατμόσφαιρα του παρελθόντος.

Τα αρχεία συνδέονται αναπόσπαστα με την εκπαιδευτική διαδικασία και αποτελούν πολύτιμο εργαλείο της. Η πολυμορφία των αρχειακών πηγών που διαχειρίζονται τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ), επιτρέπει τη διδακτική αξιοποίησή τους όχι μόνον στο πλαίσιο του μαθήματος της ιστορίας αλλά ευρύτερων γνωστικών αντικειμένων. Η διδακτική αξιοποίηση των αρχειακών τεκμηρίων, αποτελεί τον πυρήνα της εκπαιδευτικής διαδικασίας ωθώντας τη σύνδεση της γνώσης των μαθητών με την κοινωνία και το περιβάλλον, την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας και της ομαδικότητας αλλά κυρίως την ευαισθητοποίηση και την εξοικείωσή τους ως προς την αξία και τη χρησιμότητα μιας πρωτογενούς πηγής.
Στον τομέα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα εργαλεία των νέων τεχνολογιών δίνουν τη δυνατότητα ώστε η προσέγγιση του αρχειακού υλικού να γίνεται με τρόπο περισσότερο ευέλικτο και ελκυστικό, προσδίδοντάς της παράλληλα, ένα διαδραστικό χαρακτήρα.

Για τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, η αξιοποίηση αρχειακού υλικού, από την εκπαιδευτική κοινότητα όλων των βαθμίδων και η σύνδεσή του με την εκπαιδευτική διαδικασία, συνιστά μέρος της αποστολής τους, σύμφωνα και με το νομοθετικό τους πλαίσιο. Σταθερή πολιτική της εθνικής αρχειακής υπηρεσίας αποτελεί η ενίσχυση και η ενθάρρυνση ανάλογων πρωτοβουλιών υποστηρίζοντας την υλοποίησή τους μέσα από τη χρήση των διαθέσιμων πηγών τους.

Η δράση Hack the Map: Η Χάρτα του Ρήγα, αποτέλεσε μία εξαιρετική ευκαιρία για τη συμμετοχή των Γενικών Αρχείων του Κράτους σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ωνασείου Βιβλιοθήκης που προβάλλει με τον καλύτερο τρόπο το σπουδαίο αυτό διατηρητέο μνημείο του ελληνικού πολιτισμού. Η Χάρτα του Ρήγα Βελεστινλή αποτελεί ούτως ή άλλως ένα από τα πιο σημαντικά αρχειακά τεκμήρια των Συλλογών των ΓΑΚ, πάγιο αντικείμενο έρευνας και αξιοποίησης σε εκπαιδευτικές δράσεις. Η συνέργεια αυτή είναι ένα ακόμα παράδειγμα καλής πρακτικής για την προβολή της χαρτογραφικής κληρονομιάς στην εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και στο ευρύ κοινό.


Αμαλία Παππά

Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια των Γενικών Αρχείων του Κράτους


           

Τελευταία τροποποίηση: Thursday, 10 December 2020, 10:26 AM